Regulaminy i formularze

REGULAMIN SZKOLEŃ

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Regulamin szkoleń Alogic

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zgłoszenia oraz uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez firmę Alogic sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Warszawie 02-670, ul. Puławska 182, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000788783 posługującą się numerem NIP: 5213867323 oraz numerem REGON: 383478319, zwaną w dalszej części Organizatorem.
 2. Szczegółowe informacje o organizowanych szkoleniach znajdują się na stronie internetowej www.alogic.pl

§2 Zgłoszenie udziału w szkoleniu i płatności

 1. Zgłoszenie następuje poprzez przesłanie formularza on-line lub wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres kontakt@alogic.pl lub bezpośrednio na adres mailowy pracownika oraz stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Elektroniczna wersja faktury pro forma jest wystawiana standardowo i wysyłana automatycznie na adres mailowy Zgłaszającego/Uczestnika po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. Umowa zawierana jest pomiędzy Organizatorem i Zgłaszającym. Przez Uczestnika należy rozumieć Zgłaszającego albo osobę przez niego wskazaną, która będzie uczestniczyła w szkoleniu.
 2. Po zrealizowanym szkoleniu zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z przepisami prawa i przesłana poczta tradycyjną lub wysłana na wskazany adres e-mail, w przypadku wyrażenia zgody na wysłanie w formie elektronicznej.
 3. Koszt uczestnictwa wraz z usługami zawartymi w cenie, podany jest w ofercie poszczególnych szkoleń.
 4. Wszystkie ceny podawane w ofercie szkoleń są cenami netto do których doliczany jest 23% VAT. W przypadku firm zwolnionych z VAT niezbędne jest wypełnienie oświadczenia.
 5. Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienia do działania w imieniu i na rzecz Zgłaszającego.
 6. Płatności należy dokonywać na rachunek bankowy Organizatora prowadzony przez PKO BP o numerze: 47 1050 1025 1000 0090 8035 1506. W tytule przelewu należy zamieścić tytuł szkolenia i nazwę / nazwisko Uczestnika.
 7. Jeśli nie określono inaczej cena szkolenia otwartego dotyczy uczestnictwa 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i posiłek. Opłata nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu uczestników szkolenia.

§3 Rezygnacja z uczestnictwa

 1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić w formie pisemnej (e-mail) na adres: kontakt@alogic.pl lub bezpośrednio na adres mailowy pracownika.
 2. Nieodwołanie Zgłoszenia lub niewzięcie udziału w Wydarzeniu nie zwalnia podmiotu zgłaszającego z obowiązku zapłaty Ceny.
 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu nie później niż 21 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem szkolenia, podmiot zgłaszający zostanie obciążony opłatą w wysokości stanowiącej równowartość 20% ceny szkolenia.
 4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie krótszym niż 21 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem szkolenia, podmiot zgłaszający zostanie obciążony pełną ceną szkolenia.
 5. Niedokonanie wpłaty za uczestnictwo w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w szkoleniu.
 6. Organizator dopuszcza by zamiast zgłoszonej osoby wskazanej w Zgłoszeniu, w szkoleniu wzięła udział inna osoba wskazana przez podmiot zgłaszający. O zmianie podmiot zgłaszający informuje Organizatora przesyłając stosowną informację na adres poczty elektronicznej Organizatora: kontakt@alogic.pl lub bezpośrednio na adres mailowy pracownika nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia szkolenia.

§4 Zmiany dotyczące szkolenia

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu, w tym m.in.: kosztów rezerwacji noclegu, biletów na przejazd opłaconych przez Zamawiającego.
 2. Jeżeli Organizator będzie zmuszony odwołać szkolenie, to zaproponuje inny termin. W przypadku braku akceptacji nowego terminu, Organizator zwróci opłatę.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trenera przy zachowaniu poziomu merytorycznego i zakresu programowego szkolenia.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu szkolenia w szczególności polegającej na zmianie godziny danego wystąpienia lub zmiany lokalizacji szkolenia.
 5. O wszelkich zmianach Organizator bez zbędnej zwłoki zawiadomi Zamawiającego telefonicznie lub drogą e-mail.

§5 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Alogic Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 02-670, ul. Puławska 182, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000725650 posługującą się numerem NIP: 5213820296 oraz numerem REGON: 369869485. Kontakt: mail: kontakt@alogic.pl, tel. +48 515 755 515
 2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO).
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych spowoduje, że zawarcie i wykonanie umowy będzie niemożliwe.
 4. Dane osobowe Zgłaszającego lub Uczestnika przetwarzane będą w celu zawarcia umowy o przeprowadzenie szkolenia oraz w celu podjęcia działań na żądanie tych osób przed zawarciem umowy. Podstawę prawną przetwarzania danych w tym zakresie stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 5. W przypadku udzielenia dobrowolnej zgody przez Zgłaszającego lub Uczestnika, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody w celu prowadzenia działań marketingowych za pomocą telemarketingu lub kampanii e-mailingowych. Podstawę prawną przetwarzania danych w tym zakresie stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Udzielenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może być w każdym czasie wycofana.
 6. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika i Zgłaszającego będą dostawcy usług dla Administratora danych osobowych, w tym księgowych, prawnych, informatycznych, dostawcy narzędzi wspierających obsługę klienta (np. CRM).
 7. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym również w formie profilowania.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe Uczestników i Zgłaszających przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a po tym terminie – dla celów rozliczeń i dochodzenia roszczeń związanych z umową sprzedaży Usług, do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe Uczestników i Zgłaszających przetwarzane w celu marketingowym będą przetwarzane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych. Po zakończeniu przetwarzania w pierwotnym celu dane nie będą przetwarzane w innych celach.
 10. Zgłaszający i Uczestnik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych do innego administratora.
 11. Zgłaszający i Uczestnik ma prawo, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie ich zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgłaszający i Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Uczestnik i Zgłaszający ma także prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych oraz usunięcia danych przetwarzanych w tych celach. Żądanie takie Uczestnik i Zgłaszający zgłasza w formie e-mailowej na adres Spółki: kontakt@alogic.pl.

§6 Reklamacje

 1. Każdy Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej przebiegu i realizacji usług szkoleniowych w terminie do 14 dni roboczych od daty zakończenia szkolenia.
 2. Zgłoszenie reklamacji odbywa się drogą elektroniczną na adres: kontakt@alogic.pl
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  • nazwę/imię i nazwisko Zamawiającego
  • adres siedziby/zamieszkania Zamawiającego
  • przedmiot reklamacji (nazwa usługi, termin i miejsce realizacji itp.)
  • uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Organizator w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 5. Po zgłoszeniu reklamacji Organizator rozpoczyna niezwłocznie wyjaśnienie powodów zaistniałej sytuacji.
 6. Po wyjaśnieniu Organizator informuje Zamawiającego o decyzji w sprawie uznania reklamacji. W przypadku uznania reklamacji oferuje działania korygujące i/lub rekompensatę.
   

§7 Postanowienia końcowe

 1. Akceptując treść́ Regulaminu, Uczestnik oświadcza tym samym, że nie naruszy zapisów niniejszego Regulaminu. 
 2. Organizator uprawniony jest do kontaktów z Uczestnikiem szkolenia w celu uzyskania opinii o szkoleniu.
 3. Wszystkie materiały przekazane uczestnikowi w związku z Wydarzeniem („Materiały”) stanowią własność Organizatora (lub podmiotów współpracujących z Organizatorem) i w związku z tym przeznaczone są wyłącznie do użytku osobistego uczestnika szkolenia.
 4. Zabronione jest zwielokrotnianie Materiałów, wprowadzanie ich do obrotu, rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób, użyczanie, wyświetlania, publiczne udostępnianie Materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz jakiekolwiek inne wykorzystanie sprzeczne z celem lub zakresem wskazanym w ust. 3 powyżej.
 5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator może utrwalać przebieg szkolenia za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz. Organizator może rozpowszechniać utrwalone nagranie, w tym zamieścić je w wybranym przez siebie medium z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa dotyczących ochrony dóbr osobistych, w tym danych osobowych.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 7. Organizator ma prawo zmienić Regulamin. Zmiana regulaminu wchodzi w życie z chwilą podania jej do wiadomości publicznej.
 8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem nie będącym Konsumentem zostają w pierwszej kolejności poddane polubownemu rozstrzygnięciu a w przypadku braku zgody Sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Organizatora.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1/09/2019 roku.

Polityka Prywatności 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest: Alogic sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie 02-670, ul. Puławska 182, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000788783 posługującym się  NIP: 5213867323 , REGON:  3834478319
 2. Respektując obowiązujące przepisy prawa -  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawę o ochronie danych osobowych (zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych.
  Wszyscy pracownicy Alogic zostali przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych, a nasza firma jako Administrator Danych Osobowych wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych.
  Posiadamy wdrożone procedury i polityki ochrony danych osobowych zgodne z RODO, dzięki którym zapewniamy zgodność z prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania danych, a także egzekwowalność wszelkich praw przysługujących Państwu jako osobom, których dane dotyczą.
 3. W naszej działalności zbieramy następujące dane osobowe:
  • imię i nazwisko – w celu rejestracji na szkolenia lub skorzystania z formularza kontaktowego będą Państwo poproszeni o podanie swojego imienia i nazwiska, abyśmy mogli Państwa identyfikować,
  • adres e-mail – w celu skorzystania z formularza kontaktowego będą Państwo poproszeni o podanie swojego adresu e- mail , abyśmy mogli się z Państwem skontaktować. Jeżeli potwierdzili Państwo chęć bycia abonentem naszego newslettera, będziemy również wysłać do Państwa informację handlową,
  • nr telefonu – w celu rejestracji na szkolenie będą Państwo poproszeni o podanie swojego numeru telefonu, abyśmy mogli się z Państwem skontaktować,
  • dane rejestrowe firmy z której delegowany jest uczestnik szkolenia – w celu rejestracji na szkolenia będą Państwo poproszeni o podanie nazwy firmy, adresu firmy wraz z ulicą, kodem pocztowym i miastem, oraz numerem NIP firmy,
  • adres IP urządzenia – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie),
  • Cookies – nasza strona internetowa wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jej funkcjonowania do Państwa indywidualnych potrzeb. W związku z tym mogą Państwo zgodzić się na to, aby wpisane przez Państwa dane i informacje zostały zapamiętane, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach naszej strony internetowej bez potrzeby powtórnego ich wpisywania. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych i informacji. Jeżeli natomiast nie zgadzają się Państwo na personalizowanie naszej strony internetowej, proponujemy wyłączenie obsługi plików Cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

   Wskazane wyżej kategorie danych osobowych są niezbędne do należytego realizowania przez Alogic usług.
 4. Cele przetwarzania danych osobowych:
  1. zawarcie i wykonywanie umowy/umów łączących Alogic z podmiotami, których dane zostały podane - ​podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. marketing produktów lub usług, w tym prowadzenia analiz, zwłaszcza pod katem zainteresowania produktami i usługami -  ​podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Alogic jakim jest możliwość́ realizacji marketingu bezpośredniego;
  3. badania satysfakcji ze współpracy z Alogic lub naszymi partnerami oraz satysfakcji z produktów lub usług - ​podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Alogic jakim jest ocena jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z produktów i usług;
  4. badania preferencji odnośnie do zapotrzebowania na produkty lub usługi w zakresie naszego przedmiotu działalności - ​podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Alogic jakim jest możliwość́ ustalenia katalogu produktów i usług być́ może Panią/Pana interesujących;
  5. w celach statystycznych - ​podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Alogic jakim jest możliwość́ weryfikacji wyników sprzedażowych;
  6. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą z Panią/Panem umową/umowami lub z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych - ​podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Alogic jakim jest możliwość́ ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
  7. spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych takich jak obowiązek przechowywania dokumentacji sprzedażowej - ​podstawą prawną przetwarzania prawnych.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą̨ być́ podmioty z następujących kategorii:
  1. trenerzy i wykładowcy;
  2. osoby współpracujące z Alogic na podstawie umów cywilnoprawnych;
  3. podmioty świadczące na rzecz Alogic usługi: z zakresu obsługi szkoleń́;
  4. z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek; drukarskie i archiwizacyjne; płatnicze; prawne i windykacyjne.
 6. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy: Alogic zleca wykonanie niektórych usług i zadań (w szczególności z zakresu usług IT) wyselekcjonowanym usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takich przypadkach dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego jeżeli stosowane są odpowiednie zabezpieczenia w celu stworzenia właściwego poziomu ochrony danych.
 7. Okres przechowywania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  1. w związku z wykonaniem umowy/umów​- do momentu jej/ich rozwiązania lub wygaśnięcia oraz przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, tj. do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/umów lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wniesienia sprzeciwu;
  2. w związku z badaniem satysfakcji ze współpracy z nami lub naszymi partnerami oraz satysfakcji z produktów lub usług - do 3 miesięcy liczonych od momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy/umów, przez które j. jako czasu, w którym występuje nasz uzasadniony nasz interes w przetwarzaniu danych osobowych na ten cel albo do momentu wniesienia sprzeciwu;
  3. w związku ze świadczeniem usług marketingowych - ​do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy/umów jako czasu, w którym występuje uzasadniony nasz interes w przetwarzaniu danych osobowych na ten cel albo do momentu wniesienia sprzeciwu;
  4. badania preferencji odnośnie do zapotrzebowania na produkty lub usługi -​ do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy/umów jako czasu, w którym występuje uzasadniony nasz interes w przetwarzaniu danych osobowych na ten cel albo do momentu wniesienia sprzeciwu;
  5. wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych - do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.
    

   Po upływie wskazanych wyżej okresów Pani/Pana dane będą przechowywane (przetwarzane) przez Alogic wyłącznie do celów statystycznych i historycznych.

 8. Przysługujące prawa: Ma Pani/Pan prawo:
  1. do bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO – administratorzy są zobowiązani do przekazania osobom, których dane będą przetwarzać, określonych w RODO informacji (m.in. o swoich danych, danych kontaktowych IODO, celach oraz podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych, o ile istnieją czy o okresie przez który dane będą przetwarzane lub o kryteriach ustalania tego okresu). Obowiązek ten należy spełnić już w momencie pozyskiwania danych (czyli np. podczas składania przez klienta zamówienia w sklepie internetowym), a jeżeli danych nie uzyskuje się od osoby, której dane dotyczą, lecz z innego źródła – w rozsądnym terminie, zależnie od okoliczności. Administrator może zaniechać podawania tych informacji, jeśli osoba której dane dotyczą, już nimi dysponuje,
  2. dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO – podając nam dane osobowe, mają Państwo prawo uzyskać do nich wgląd i dostęp; nie oznacza to jednak, że mają Państwo prawo dostępu do wszystkich dokumentów, na których Państwa dane widnieją, ponieważ mogą one zawierać informacje poufne; mają jednak Państwo prawo do informacji jakie Państwa dane i w jakim celu przetwarzamy oraz prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych, przy czym pierwszą kopię wydajemy bezpłatnie, a za każdą kolejną zgodnie z przepisami RODO pobieramy odpowiednią opłatę administracyjną odpowiadającą kosztom sporządzenia kopii,
  3. poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO – jeżeli Państwa dane osobowe uległy zmianie, prosimy o poinformowanie nas jako Administratora Danych Osobowych o tym fakcie, aby posiadane przez nas dane były zgodne ze stanem rzeczywistym oraz aktualne; również w sytuacji, gdy nie nastąpiła żadna zmiana danych osobowych, ale z jakichkolwiek względów dane te są nieprawidłowe lub zostały zapisane w sposób niepoprawny (np. na skutek omyłki pisarskiej), prosimy o informację w celu poprawienia lub sprostowania takich danych,
  4. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO – innymi słowy mają Państwo prawo żądania „skasowania” danych posiadanych przez nas jako Administratora Danych Osobowych oraz prawo do wystąpienia do nas jako Administratora Danych Osobowych, abyśmy poinformowali innych administratorów, którym przekazaliśmy Państwa dane o konieczności ich usunięcia. Mogą Państwo żądać usunięcia swoich danych osobowych przede wszystkim, gdy:
   • cele, do których dane osobowe zostały pobrane, został osiągnięty np. zrealizowaliśmy w całości zawartą z Państwem umowę sprzedaży,
   • podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych była wyłącznie zgoda, która następnie została cofnięta i nie ma innych podstaw prawnych do dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych np. jeżeli wypisują się Państwo z subskrypcji newslettera i w inny sposób nie korzystają już Państwo z oferty naszej firmy,
   • żadnych nadrzędnych podstaw prawnych pozwalających na dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych,
   • Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem tzn. w celach niezgodnych z prawem lub bez jakiejkolwiek podstawy do przetwarzania danych osobowych – proszę pamiętać, że w takim przypadku muszą Państwo mieć podstawę do swojego żądania,
   • konieczność usunięcia Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa,
   • dane osobowe dotyczą osoby małoletniej i zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego,
  5. ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO – mogą się Państwo zgłosić do naszej firmy z żądaniem ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych (co polegałoby na tym, że do czasu wyjaśnienia spawy nasza firma przede wszystkim jedynie by przechowywała), jeżeli:
   • kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych, lub
   • uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane bez podstawy prawnej, ale jednocześnie nie chcą Państwo, abyśmy usuwali te dane osobowe (czyli nie korzystają Państwo z uprawnienia, o którym mowa w literze poprzedzającej), lub
   • złożyli Państwo sprzeciw, o którym mowa w lit. f niniejszego punktu, lub
   • Państwa dane osobowe są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń np. przed sądem,
  6. przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO – mają Państwo prawo uzyskania swoich danych w formacie umożliwiającym odczyt tych danych na komputerze oraz prawo do przesłania tych danych w takim formacie do innego administratora; prawo to przysługuje Państwu jedynie wówczas, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych była zgoda (np. na subskrypcję newslettera) lub dane te były przetwarzane w sposób automatyczny,
  7. wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO – mają Państwo prawo wnieść sprzeciw, jeżeli nie zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez nas danych osobowych, które dotychczas przetwarzaliśmy w uzasadnionych celach zgodnych z przepisami prawa,
  8. nie podlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO – na naszych stronach internetowych nie będą Państwo podlegali zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu w rozumieniu RODO,
  9. wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO – jeżeli uznają Państwo że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek sposób naruszamy uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
 9. W odniesieniu do prawa do usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), zaznaczamy że zgodnie z przepisami RODO nie mają Państwa prawa do skorzystania z tego uprawnienia, jeżeli:
  • przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji np. jeżeli zamieścili Państwo swoje dane na blogu, w komentarzach itp.,
  • przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla wywiązania się przez naszą firmę z obowiązków prawnych wynikającego z przepisów – nie możemy usunąć Państwa danych przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków (np. podatkowych), które nakładają na nas przepisy prawa,
  • przetwarzanie Państwa danych jest dokonywane na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń.
 10. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, proszę użyć właściwych zakładek na stronie internetowej, które pozwalają usunąć Państwa konto i dane zgromadzone w naszej stronie internetowej lub proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@alogic.pl
 11. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.
 12. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 1. DEFINICJE
  1. Administrator Alogic Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-670, ul. Puławska 182, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000725650 posługującym się  NIP: 521 382 02 96 , REGON:  369 869 485
  2. Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Administratora.
  3. Urządzenie – elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej Administratora.
  4. Użytkownik – osoba lub inna na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES
  1. Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki Cookies.
  2. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celach właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych oraz reklamowych.
  3. Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej rozpoznając Urządzenie, dzięki czemu strona internetowa wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany do indywidualnych preferencji Użytkownika.
  4. Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników korzystających ze strony internetowej Administratora.
  5. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
   1. Cookies sesyjne: to pliki, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
   2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. SPOSOBY OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPÓW DO COOKIES
  1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony internetowej Administratora będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
  2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
  4. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora.

Czego jeszcze możemy Cię nauczyć

Bądź na bieżąco. Zapisz się do naszego newslettera

Zostaw nam wiadomość.
Zazwyczaj odpisujemy dość szybko.